Wielands Wagners 100. Geburtstag

Heu­te vor hun­dert Jah­ren, am 5. Ja­nu­ar 1917, wur­de in Bay­reuth Wie­land Wag­ner ge­bo­ren, der künst­le­risch be­deu­tends­te Nach­kom­me Ri­chard Wag­ners. Was sich un­ter an­de­rem auch dar­an ab­le­sen lässt, dass das…